Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Τακτικοί αριθμοί και ημερομηνία - Ordinalzahlen und Datum

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Du versuchst es jetzt schon zum zehnten Mal. Dies ist endgültig dein letzter Versuch. Dann bin ich dran.
der erste Versuch – ein erster Versuch
das dritte Haus - eine zweite Frau
die fünfte Aufgabe – eine fünfte Aufgabe



Σχηματισμός των τακτικών αριθμητικών
Από τo 1. -19. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –teΕξαίρεση: der, die, das erste, der, die, das dritte.
Από το 20., -…. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –ste.


Zahl(=αριθμός) + -te1. -19.Zahl +steab (=από) 20.
der, die, daserste1.zwanzigste …20.
zweite …2.einundzwanzigste ...21.
dritte …3.zweiunzwanzigste …22.
vierte ….4.
fünfte ….5.hundertste …100.
sechste …6.hunderterste …101.
hundertzweite …102.
zehnte …10.hundertdreißigste …130.
11.
neunzehnte …19.tausendste …1000.
Ακούστε τα!
Τα τακτικά αριθμητικά είναι επιθετικοί προσδιορισμοί και παίρνουν τις καταλήξεις επιθέτου, ανάλογα με την κλίση του επιθέτου Για να διακρίνουμε ένα τακτικό αριθμητικό από ένα απόλυτο αριθμητικό, βάζουμε μετά το ψηφίο μια τελεία : 1. 2. 3.
Λέμε:
der, die, das letzte… (όπου τελίτσες κάποιο ουσιαστικό) ( letzte=τελευταίο, vorletzte=προτελευταίο)
der, die, das vorletzte …
Γράφουμε:
der erste Schüler, der zweite Schüler, dritte…, … zwölfte Schüler,
der 13. Schüler, der 14. …, der 20. Schüler

Από το 1. -12. το τακτικό αριθμητικό γράφεται με γράμματα. Από το 13. και μετά γράφεται ως ψηφίο, ως αριθμός. Η ημερομηνία γράφεται με ψηφία
3.11.2012 (der dritte Elfte zweitausendzwölf) (μόνο η ημέρα και ο μήνας λέγονται με τακτικό αριθμητικό, το έτος με απόλυτο)
Η πρόθεση που χρησιμοποιούμαι με τις ημερομηνίες είναι συνήθως το am:
Am 23.12. 2012 (am dreiundzwanzigsten Zwölften zweitausendzwölf)

Άλλα παραδείγματα:
Heute ist der 7. 11. 2012. - Heute ist der siebte Elfte zweitausendzwölf.
heute= σήμερα
Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.12. Geburtstag. (Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag)
Με το am οι καταλήξεις είναι:
am -ten έως το 19 και am -sten από το 20 και μετά


Ein Lied zum Lernen der Wochentage und der Ordinalzahlen (1. – 7.).

Ένα τραγούδι για να μάθεις τις ημέρες της εβδομάδας και τα τακτικά αριθμητικά (1 – 7).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_8hwdOExDc#!




Das Lied der sieben Wochentage

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag , Samstag, Sonntag.

Das sind die sieben Wochentage, hörst du, was ich sage?

Das sind die sieben Wochentage, hast du sonst noch 'ne Frage.

Montag ist der (1.) erste, Dienstag ist der (2.) zweite, Mittwoch ist der (3.) dritte,und Donnerstag der (4.) vierte Wochentag. Freitag ist der (5.) fünfte, Samstag ist der (6.) sechste, Sonntag ist der (7.) siebte und dann geht's von vorne los.


Text und Musik: Detlef Cordes






Απόλυτοι αριθμοί

Die Zahlen von 0 bis 1.000.000.000.000

Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 1.000.000.000.000


0 = null

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

7 = sieben

8 = acht

9 = neun

10 = zehn

11 = elf

12 = zwölf

13 = dreizehn

14 = vierzehn

15 = fünfzehn

16 = sechzehn

17 = siebzehn

18 = achtzehn

19 = neunzehn

20 = zwanzig

21 = einundzwanzig

22 = zweiundzwanzig

23 = dreiundzwanzig

24 = vierundzwanzig

25 = fünfundzwanzig

26 = sechsundzwanzig

27 = siebenundzwanzig

28 = achtundzwanzig

29 = neunundzwanzig

30 = dreiβig

31 = einunddreiβig

32 = zweiunddreiβig

40 = vierzig

50 = fünfzig

60 = sechzig

70 = siebzig

80 = achtzig

90 = neunzig

100 = ( ein )hundert

101 = ( ein )hunderteins

102 = ( ein )hundertzwei

200 = zweihundert

300 = dreihundert

400 = vierhundert

500 = fünfhundert

600 = sechshundert

700 = siebenhundert

752 = siebenhundertzweiundfünfzig

1.000 = ( ein )tausend

1.001 = ( ein )tausendeins

1.002 = ( ein )tausendzwei

2.000 = zweitausend

258.327 = zweihundertachtundfünfzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig

1.000.000 = eine Million

2.000.000 = zwei Millionen

2.999.999 = zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig

1.000.000.000 = eine Milliarde

1.000.000.000.000 = eine Billion