Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

ADUSO

A D U S O
Οι σύνδεσμοι  aber, denn und, sondern, oder βρίσκονται στη θέση 0 . 
a(ber) – d(enn) – u(nd) – s(ondern) – o(der)
a-d-u-s-o = Position 0
Beispiel:
aber (
αλλά): Ich brauche einen Kuli, aber ich brauche auch einen Bleistift.
denn (
επειδή): Er kommt heute nicht zur Schule, denn er ist in Athen.
und (
και): Er kommt aus Deutschland und sie kommt aus der Schweiz.
sondern (
αλλά- υπάρχει άρνηση στην πρώτη πρόταση): Sie kommt nicht aus der Schweiz sondern sie kommt aus Österreich.
oder (
ή): Er fährt in den Ferien auf Paros oder er bleibt zu Hause.
A = aber
D = denn
U = und
S = wonders
O = oder


Ασκήσεις: