Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Präsens - Ενεστώτας: Η κλίση των ρημάτων ενεστώτα

GRAMMATIK
DAS VERB
DER INFINITIV

VERBEN
Η κλίση των ρημάτων με κατάληξη –en στον ενεστώτα

kommen
ich komme
du kommst
er kommt
sie kommt
es kommt
wir kommen
ihr kommt
sie kommen
Sie kommen

Ομαλά ρήματα - Regelmäßige Verben
wohnen (κατοικώ)  lachen (γελώ)  hören (ακούω )   suchen (ψαχνω)  
ich wohneich lache

du wohnstdu lachst

er wohnter lacht

sie wohntsie lacht

es wohntes lacht

wir wohnenwir lachen

ihr wohntihr lacht

sie wohnensie lachen

Sie wohnenSie lachen1. Η κλίση των ρημάτων με χαρακτήρα –t, -d, -m, -n, στον ενεστώτα.

Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει στ –t ή -d προσθέτουμε για λόγους ευφωνίας, 
στο β΄ και γ΄ πρόσωπο ενικού και
 στο β΄ πληθυντικού ένα -e πριν την κατάληξη
Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει σε-m, -n,προσθέτουμε για λόγους ευφωνίας,
στο β΄ και γ΄ πρόσωπο ενικού και 
στο β΄ πληθυντικού ένα -e πριν την κατάληξη
 ΜΟΝΟ όταν πριν από τα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ένα από τα σύμφωνα r, l, h

arbeiten = δουλεύω
ich arbeite
du arbeitest
er, sie, es arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie, Sie arbeiten

reden= μιλάω

Η κλίση των βοηθητικών ρημάτων
Στα γερμανικά έχουμε τρία βοηθητικά ρήματα haben (= έχω), sein (=είμαι), werden (=γίνομαι)
haben= έχω              
ich habe
du hast
er, sie , es hat,
wir haben
ihr habt
sie, Sie haben
sein = είμαι          
ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie, Sie sind
werden= γίνομαι
ich werde
du wirst
er, sie, es wird
wir werden
ihr werdet
sie, Sie werden

Τα ρήματα sein και werden συντάσσονται με κατηγορούμενο (πάντα σε ονομαστική πτώση),
Ενώ το ρήμα haben  συντάσσεται με αντικείμενο σε αιτιατική πτώση

2. Η κλίση των ρημάτων με χαρακτήρα –z, -s,

 -ß, -x, στον ενεστώτα.


Στα ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε «-z, -s, -ß, -x», δε γράφουμε στο β΄ ενικού το -s στην κατάληξη.
Τέτοια ρήματα είναι: heißen (ονομάζομαι), tanzen (χορεύω), lesen (διαβάζω), lassen (αφήνω), sitzen (κάθομαι), boxen (παίζω μποξ)
heißen=ονομάζομαι                
ich heiße
du heißt
er, sie, es heißt
wir heißen
ihr heißt
sie, Sie heißen
sitzen =καθομαι                
ich sitze
du sitzt
er, sie, es sitzt
wir sitzen
ihr sitzt
sie, Sie sitzen
lassen=αφήνω              
ich lasse
du lässt
er, sie, es lässt
wir lassen
ihr lasst
sie, Sie lassen

setzen=καθίζω
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichsetze
2. Person Singulardusetzt
3. Person Singularer, sie, es, mansetzt
1. Person Pluralwirsetzen
2. Person Pluralihrsetzt
3. Person Pluralsie, Siesetzen


3. Präsens der Verben mit -er am Stammende (Ρήματα που το θέμα του τελειώνει σε -er )fordern=απαιτώ
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichforder  e
2. Person Singularduforderst
3. Person Singularer, sie, es, manfordert
1. Person Pluralwirfordern
2. Person Pluralihrfordert
3. Person Pluralsie, Siefordern

Präsens der Verben mit -el am Stammende Ρήματα με κατάληξη θέματος -el
lächeln = γελάω
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichchle
2. Person Singulardulächel st
3. Person Singularer, sie, es, manlächelt
1. Person Pluralwirlächeln
2. Person Pluralihrlächelt
3. Person Pluralsie, Sielächeln

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

Ανώμαλα λέγονται τα ρήματα που το θεματικό τους φωνήεν, αρκετές φορές και το σύμφωνο, αλλάζει μόνο στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

Ομαλά και ανώμαλα έχουν κατά την κλίση τους στον ενεστώτα τις ίδιες καταλήξεις.

Ανώμαλα ρήματα - Unregelmäßige Verben
sprechen (μιλάω)   sehen ( βλέπω)  lesen (... )  essen (....)   nehmen (....)    schlafen (....)   
ich sprecheich sehedu sprichstdu siehster sprichter siehtsie sprichtsie siehtes sprichtes siehtwir sprechenwir sehenihr sprechtihr sehtsie sprechensie sehenSie sprechenSie sehen
Θεωρία - Παραδείγματα: