Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Die Familie (2)

Εξασκηση στο λεξιλόγιο:
Die Familie - Wortschatz

Εξασκηση στην προφορά:
Die Familie - Fotodentro
Die Familie

Ένωσε τα ζευγάρια:
Meine Familie

Βάλε τις προτάσεις στη σειρά, ώστε να σχηματίσουν μια σωστή πρόταση:
Familie - Leseverstehen

Σωστό ή λάθος:
Familie - Wer ist wer?

Πού είναι ποιος:
Familie

Ποιος είναι ποιος;
Ein Familienfest

Παιχνίδι για εξάσκηση λεξιλογίου
Die Familie - Spiel

Εξάσκηση στις κτητικές αντωνυμίες:
Familie - Possessivartikel

Μετά το τέλος του κεφαλαίου 2:
Meine Familie -Hörverstehen