Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Präsens - Ενεστώτας

Präsens- Ενεστώτας

 Regelmäßige Verben im Präsens -
 Ομαλά ρήματα στον Ενεστώτα 


Präsens des Verbs „spielen“ =        παίζω(Ομαλό  ρήμα)  
Person
Personalpronomen
Stamm
Endung
1. Person Singular
ich
spiel
e
2. Person Singular
du
spiel
st
3. Person Singular
er, sie, es, man
spiel
t
1. Person Plural
wir
spiel
en
2. Person Plural
ihr
spiel
t
3. Person Plural
sie, Sie
spiel
en


Andere regelmäßige Verben mit kleinen Veränderungen: 

1. Präsens der Verben mit -m, -n, -d, -t am Stammende (Ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε  -m, -n, -d, -t ) finden= βρίσκω
Person
Personalpronomen
Stamm
Endung
1. Person Singular
ich
find
e
2. Person Singular
du
find
est
3. Person Singular
er, sie, es, man
find
et
1. Person Plural
wir
find
en
2. Person Plural
ihr
find
et
3. Person Plural
sie, Sie
find
en

heißen - ονομάζομαι
2. Präsens der Verben mit -s, -z, -ß am Stammende (Ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε -s, -z, -ß )
Person
Personalpronomen
Stamm
Endung
1. Person Singular
ich
heiß
e
2. Person Singular
du
heiß
t
3. Person Singular
er, sie, es, man
heiß
t
1. Person Plural
wir
heiß
en
2. Person Plural
ihr
heiß
t
3. Person Plural
sie, Sie
heiß
en

fordern=απαιτώ
3. Präsens der Verben mit -er am Stammende (Ρήματα που το θέμα του τελειώνει σε -er )
Person
Personalpronomen
Stamm
Endung
1. Person Singular
ich
forder
e
2. Person Singular
du
forder
st
3. Person Singular
er, sie, es, man
forder
t
1. Person Plural
wir
forder
n
2. Person Plural
ihr
forder
t
3. Person Plural
sie, Sie
forder
n

lächeln = γελάω
4. Präsens der Verben mit -el am Stammende
Person
Personalpronomen
Stamm
Endung
1. Person Singular
ich
lächl
e
2. Person Singular
du
lächel
st
3. Person Singular
er, sie, es, man
lächel
t
1. Person Plural
wir
lächel
n
2. Person Plural
ihr
lächel
t
3. Person Plural
sie, Sie
lächel
n

 Ανώμαλα ρήματα στον Ενεστώτα 
Präsens des Verbs „sehen=βλέπω“ (Με αλλαγή θέματος στο β΄ και γ΄πρόσωπο ενικού
PersonPersonalpronomenStammEndung
1. Person Singularichsehe
2. Person Singulardusiehst
3. Person Singularer, sie, es, mansieht
1. Person Pluralwirsehen
2. Person Pluralihrseht
3. Person Pluralsie, Siesehen

Liste wichtiger unregelmäßiger Verben- Λίστα των σημαντικότερων ανωμάλων ρημάτων

Liste der Stammformen (• = trennbares Verb)
Infinitiv
Übersetzung
Μετάφραση
Präsens (3.P.Sg.)
Präteritum
Perfekt
an•fangen
ξεκινάω
fängt an
fing an
hat angefangen
beginnen
αρχίζω
beginnt
begann
hat begonnen
bekommen
λαμβάνω
bekommt
bekam
hat bekommen
bestehen
αποτελούμαι
besteht
bestand
hat bestanden
betreffen
αφορώ
betrifft
betraf
hat betroffen
betrügen
εξαπατώ
betrügt
betrog
hat betrogen
beweisen
αποδεικνύω
beweist
bewies
hat bewiesen
bewerben
κάνω αίτηση
bewirbt
bewarb
hat beworben
bieten
προσφέρω
bietet
bot
hat geboten
bitten
παρακαλώ
bittet
bat
hat gebeten
bleiben
μένω
bleibt
blieb
ist geblieben
brechen
σπάω
bricht
brach
hat gebrochen
brennen
καίω
brennt
brannte
hat gebrannt
bringen
φέρνω
bringt
brachte
hat gebracht
denken
σκέφτομαι
denkt
dachte
hat gedacht
ein•laden
προσκαλώ
lädt ein
lud ein
hat eingeladen
ein•treten
εισέρχομαι
tritt ein
trat ein
ist eingetreten
entscheiden
αποφασίζω
entscheidet
entschied
hat entschieden
entsprechen

entspricht
entsprach
hat entsprochen
entstehen
αποτελούμαι
entsteht
entstand
ist entstanden
ergeben
έχω σαν αποτέλεσμα
ergibt
ergab
hat ergeben
erhalten
διατηρώ
erhält
erhielt
hat erhalten
erkennen
αναγνωρίζω
erkennt
erkannte
hat erkannt
erscheinen
φαίνομαι
erscheint
erschien
ist erschienen
essen
τρώω
isst
hat gegessen
fahren
οδηγώ
fährt
fuhr
ist gefahren
fallen
πέφτω
fällt
fiel
ist gefallen
finden
βρίσκω
findet
fand
hat gefunden
fliegen
πετάω
fliegt
flog
ist geflogen
frieren
κρυώνω
friert
fror
hat gefroren
geben
δίνω
gibt
gab
hat gegeben
gefallen
μου αρέσει
gefällt
gefiel
hat gefallen
gehen 
πηγαίνω
geht
ging
ist gegangen
gelingen
πετυχαίνω
gelingt
gelang
ist gelungen
gelten
ισχύει
gilt
galt
hat gegolten
geschehen
συμβαίνει
geschieht
geschah
ist geschehen
gewinnen
νικάω
gewinnt
gewann
hat gewonnen
gießen
χύνω, ποτίζω
gießt
goss
hat gegossen
haben
έχω
hat
hatte
hat gehabt
halten
κρατάω
hält
hielt
hat gehalten
hängen
κρεμάω
hängt
hing
hat gehangen
heben
σηκώνω
hebt
hob
hat gehoben
heißen
ονομάζομαι
heißt
hieß
hat geheißen
helfen 
βοηθάω
hilft
half
hat geholfen
kennen
γνωρίζω
kennt
kannte
hat gekannt
kommen 
έρχομαι
kommt
kam
ist gekommen
lassen
αφήνω
lässt
ließ
hat gelassen
laufen
τρέχω
läuft
lief
ist gelaufen
leiden
υποφέρω
leidet
litt
hat gelitten
leihen
δανείζω
leiht
lieh
hat geliehen
lesen
διαβάζω
liest
las
hat gelesen
liegen 
είμαι ξαπλωμένος
liegt
lag
hat gelegen
lügen
ψεύδομαι
lügt
log
hat gelogen
nehmen 
παίρνω
nimmt
nahm
hat genommen
nennen
ονομάζω
nennt
nannte
hat genannt
raten
συμβουλεύω
rät
riet
hat geraten
reiten
ιππεύω
reitet
ritt
ist geritten
rennen
τρέχω
rennt
rannte
ist gerannt
riechen
μυρίζω
riecht
roch
hat gerochen
rufen
φωνάζω
ruft
rief
hat gerufen
schaffen
πετυχαίνω
schafft
schuf
hat geschaffen
scheinen
φαίνομαι
scheint
schien
hat geschienen
schlafen
κοιμάμαι
schläft
schlief
hat geschlafen
schlagen
χτυπάω
schlägt
schlug
hat geschlagen
schließen
κλείνω
schließt
schloss
hat geschlossen
schneiden
κόβω
schneidet
schnitt
hat geschnitten
schreiben
γράφω
schreibt
schrieb
hat geschrieben
schwimmen
κολυμπάω
schwimmt
schwamm
ist geschwommen
sehen
βλέπω
sieht
sah
hat gesehen
sein
είμαι
ist
war
ist gewesen
singen
τραγουδάω
singt
sang
hat gesungen
sinken
βυθίζω
sinkt
sank
ist gesunken
sitzen
κάθομαι
sitzt
saß
hat gesessen
sprechen
μιλάω
spricht
sprach
hat gesprochen
springen
πηδάω
springt
sprang
ist gesprungen
stehen 
στέκομαι
steht
stand
hat gestanden
stehlen
κλέβω
stiehlt
stahl
hat gestohlen
steigen
σκαρφαλώνω
steigt
stieg
ist gestiegen
streiten
μαλώνω
streitet
stritt
hat gestritten
tragen
κουβαλάω
trägt
trug
hat getragen
treffen
συναντάω
trifft
traf
hat getroffen
trinken
πίνω
trinkt
trank
hat getrunken
tun
κάνω
tut
tat
hat getan
verbieten
απαγορεύω
verbietet
verbot
hat verboten
verbinden 
συνδέω
verbindet
verband
hat verbunden
vergessen
ξεχνάω
vergisst
vergaß
hat vergessen
vergleichen
συγκρίνω
vergleicht
verglich
hat verglichen
verlieren 
χάνω
verliert
verlor
hat verloren
vermeiden
αποτρέπω
vermeidet
vermied
hat vermieden
verstehen
καταλαβαίνω
versteht
verstand
hat verstanden
wachsen
μεγαλώνω
wächst
wuchs
ist gewachsen
waschen
πλένω
wäscht
wusch
hat gewaschen
werden
γίνομαι
wird
wurde
ist geworden
werfen
πετάω
wirft
warf
hat geworfen
wiegen
ζυγίζω
wiegt
wog
hat gewogen
wissen
ξέρω
weiß
wusste
hat gewusst
ziehen
τραβάω
zieht
zog
hat gezogen
zwingen
πιέζω
zwingt
zwang
hat gezwungen