Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Απόλυτοι αριθμοί

Απόλυτοι αριθμοί

Die Zahlen von 0 bis 1.000.000.000.000

Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 1.000.000.000.000


0 = null
1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
21 = einundzwanzig
22 = zweiundzwanzig
23 = dreiundzwanzig
24 = vierundzwanzig
25 = fünfundzwanzig
26 = sechsundzwanzig
27 = siebenundzwanzig
28 = achtundzwanzig
29 = neunundzwanzig
30 = dreiβig
31 = einunddreiβig
32 = zweiunddreiβig
40 = vierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
90 = neunzig
100 = ( ein )hundert
101 = ( ein )hunderteins
102 = ( ein )hundertzwei
200 = zweihundert
300 = dreihundert
400 = vierhundert
500 = fünfhundert
600 = sechshundert
700 = siebenhundert
752 = siebenhundertzweiundfünfzig
1.000 = ( ein )tausend
1.001 = ( ein )tausendeins
1.002 = ( ein )tausendzwei
2.000 = zweitausend
258.327 = zweihundertachtundfünfzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig
1.000.000 = eine Million
2.000.000 = zwei Millionen
2.999.999 = zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig
1.000.000.000 = eine Milliarde
1.000.000.000.000 = eine Billion